Monday, July 9, 2012

Đại Bàng Lạng Sơn

Một tấm hình mà 37 năm qua,  củng như 37 năm sau sẽ không bao giờ có lại.
Hàng sau
Tiểu Cần = Âm Thoại Viên
Anh Dũng = Cân Vệ
Hồng Hà = Sỉ Quan Tùy Viên
Hàng ngồi
Đại Bàng Lạng Sơn
Đại Dương = Chánh văn phòng

No comments:

Post a Comment