Sunday, June 16, 2024

Nghi Thức Quân Kỳ Rũ - Nghi Thức Đặt Vòng Hoa - Thắp Hương - Văn Tế - Ngày Quân Lực 19.6.2024 Nam California

Nghi Thức Quân Kỳ Rũ - Ngày Quân Lực 19.6.2024 Nam California Nghi Thức Đặt Vòng Hoa - Thắp Hương - Ngày Quân Lực 19.6.2024 Nam California Thắp Hương - Ngày Quân Lực 19.6.2024 Nam California Văn Tế - Ngày Quân Lực 19.6.2024 Nam California

Hình Ảnh và Video Ngày Quân Lực 19.6.2024 Nam California Hoa Kỳ