Sunday, August 9, 2015

Chuẩn tướng Lương Xuân Việt nhận nhiệm vụ mới.


MG Viet X. Luong
Director, Joint and Integration

Theo tin tức vừa nhận được, đầu tháng 8 năm 2015, Chuẩn tướng Lương Xuân Việt đã được thuyên chuyển về Phòng 8, Phòng Tham mưu phó, Bộ tham mưu Lục quân Hoa Kỳ tại Washington, D.C, trong vai trò mới là Director, joint and integration, Office of the Deputy Chief of Staff, G-8, U.S. Army, Washington, D.C.

Tháng 8 năm 2014, Đại tá Lương Xuân Việt được vinh thăng Chuẩn tướng, là Tư lệnh phó Sư đoàn 1 Thiết Kỵ (1st Cavalry Division), cùng thời gian đó, ông kiêm nhiệm chức Chỉ huy trưởng, Bộ chỉ huy Huấn Luyện, cố vấn và yễm Trợ Miền Nam (TAAC South) A Phú Hản.
Trên trang www.g8.army.mil › About Us › Leadership, nơi Tướng Việt vừa nhận nhiệm vụ mới, thấy có chú thích phía dưới hình của Tướng Việt là Thiếu tướng (MG Viet X. Luong Director, Joint and Integration). Nam Yết sưu tập.

No comments:

Post a Comment