Friday, September 5, 2014

THE UNITED STATES OF AMERICA VIETNAM WAR COMMEMORATION


Presidential Proclamation -- Commemoration of the 50th Anniversary of the Vietnam War

COMMEMORATION OF THE 50TH ANNIVERSARY OF THE VIETNAM WAR
- - - - - - -
BY THE PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
A PROCLAMATION
As we observe the 50th anniversary of the Vietnam War, we reflect with solemn reverence upon the valor of a generation that served with honor. We pay tribute to the more than 3 million servicemen and women who left their families to serve bravely, a world away from everything they knew and everyone they loved. From Ia Drang to Khe Sanh, from Hue to Saigon and countless villages in between, they pushed through jungles and rice paddies, heat and monsoon, fighting heroically to protect the ideals we hold dear as Americans. Through more than a decade of combat, over air, land, and sea, these proud Americans upheld the highest traditions of our Armed Forces.
As a grateful Nation, we honor more than 58,000 patriots --their names etched in black granite -- who sacrificed all they had and all they would ever know. We draw inspiration from the heroes who suffered unspeakably as prisoners of war, yet who returned home with their heads held high. We pledge to keep faith with those who were wounded and still carry the scars of war, seen and unseen. With more than 1,600 of our service members still among the missing, we pledge as a Nation to do everything in our power to bring these patriots home. In the reflection of The Wall, we see the military family members and veterans who carry a pain that may never fade. May they find peace in knowing their loved ones endure, not only in medals and memories, but in the hearts of all Americans, who are forever grateful for their service, valor, and sacrifice.
In recognition of a chapter in our Nation's history that must never be forgotten, let us renew our sacred commitment to those who answered our country's call in Vietnam and those who awaited their safe return. Beginning on Memorial Day 2012, the Federal Government will partner with local governments, private organizations, and communities across America to participate in the Commemoration of the 50th Anniversary of the Vietnam War -- a 13-year program to honor and give thanks to a generation of proud Americans who saw our country through one of the most challenging missions we have ever faced. While no words will ever be fully worthy of their service, nor any honor truly befitting their sacrifice, let us remember that it is never too late to pay tribute to the men and women who answered the call of duty with courage and valor. Let us renew our commitment to the fullest possible accounting for those who have not returned.
Throughout this Commemoration, let us strive to live up to their example by showing our Vietnam veterans, their families, and all who have served the fullest respect and support of a grateful Nation.
NOW, THEREFORE, I, BARACK OBAMA, President of the United States of America, by virtue of the authority vested in me by the Constitution and the laws of the United States, do hereby proclaim May 28, 2012, through November 11, 2025, as the Commemoration of the 50th Anniversary of the Vietnam War. I call upon Federal, State, and local officials to honor our Vietnam veterans, our fallen, our wounded, those unaccounted for, our former prisoners of war, their families, and all who served with appropriate programs, ceremonies, and activities.
IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my hand this twenty-fifth day of May, in the year of our Lord two thousand twelve, and of the Independence of the United States of America the two hundred and thirty-sixth.
BARACK OBAMA


On Friday, August 29, 2014 12:27 PM, Emile Vivifian <bluecow@live.com> wrote:
Thân kính gi anh Tri',
Th Trưởng Thành Ph Westminster.
Lâu nay không liên lc cùng Anh, hôm nay tôi viết thư này , trước là đ vài li thăm hi Anh cùng quý quyến, và sau đó có vài chuyn liên quan đến Cng Đng người Vit chúng ta, mong được hi ý kiến ca Anh vì Anh là người có nhiu kinh nghim trong lnh vc này hơn ai c.
Anh Trí thân,
Tôi tình cbiết được chính ph Liên Bang Hoa Kỳ và B Quc Phòng có cho phép thành lp mt chương trình đ K nim 50 năm Chiến Tranh Vit Nam và Vinh danh các cu quân nhân, Hoa Kỳ cùng quân đi Đng Minh, đ tng tham chiến ngày n Vit Nam.
Đây là mt chương trình hoàn toàn có tính cách tình nguyn Bt V Li và đc lp cho bt c cơ quan, t chc, dân s hay thương mi, trong cng như ngoài chính ph đ các cp trên nước Hoa Kỳ. Tt c nhng t chc mun tham d sinh hot này ch cn lên mng np đơn, cho biết vài chi tiết và đng ý tuân theo nhng quy đnh đ đnh sn là xong.. Trong vòng mt tháng h s nhn được giy t và h sơ xác nhn ghi danh là mt thành viên trong t chc này ri bt đu sinh hot.. Thế thôi..
Không hiu ti sao cho đến ngày hôm nay, 29 tháng Tám 2014, chúng ta vn chưa h có mt t chc, cơ quan hay đng phái nào toàn quc tình nguyn tham d đ góp phn cm ơn và vinh danh nhng hy sinh ca các chiến s trong chiến tranh Vit Nam( M cũng như Vit và cu chiến binh các quc gia khác). Trong khiđó trong chương trình này hin đ có 6305 t chc và 920 sinh hot tính đến ngày hôm nay. Có hu hết các trường đi hc, các cơ quan chính quyn ln nh các cp, hi cu quân nhân, cũng nhưcác cơ s thương mãi đ có tên. Ngay trong vùng Westminster ca Anh, tim Walmart (store number 2495) cũng là mt trong các t chc tham d trong chương trình này.
Ch có chúng ta, cng đng người Vit ti Hoa Kỳ và nht là California , thì hoàn toàn .. vng bóng.
Hin gi tôi đang c gng vn đng các hi đoàn t chc ca người Vit nam ghi tên tham d vào chương trình này đ cùng góp công vào mc đích cao c đ nêu trên. Chính cá nhân tôi, hy vng dưới danh nghĩa mt hi đoàn nào đó, stìm cách ghi danh tham d và s t chc mt vài sinh hot nho nhõ đ cùng chung tay góp sc qun bá, vinh danh bng hình thc này hay hình thc khác vì đó là chuyn tôi cn nên làm bi vì mình là mt công dân Hoa Kỳ và là mt người Vit T Nn ngày nào.
Còn Anh thì sao ? Vi chc v và danh xưng là Th Trưởng người Vit ca Westminster, cùng là người Th Trưởng gc Vit đu tiên trên toàn nước M tôi hy vng Anh cũng s là mt trong nhng người tiên phong tham dvào t chc, sinh hot thiết thc này. Nếu Anh tham d và cn vài tình nguyn viên đ làm vic n thì xin Anh cho phép tôi được chung mt tay cùng Anh mai này.
Mong sm đón nhn thư tr li và ý kiến ca Anh v vn đ va nêu bên trên.
Chúc Anh và quý quyến luôn dược vn s lành , bình an, hnh phúc và luôn may mn trên con đường phng s.
Trân trng kính chào,
Vuminha
Đây là vài tin tc v chương trình n trên mng:

No comments:

Post a Comment