Tuesday, November 12, 2013

Đêm Không Gian 30 Để Nhớ Một Thời / Houston Texas 11/8 và 11/9/2013


KB Hương, KB Tân phi đạo, 253 Nguyễn Văn Sơn , KB Nguyễn Tấn Hiền, KB Trần Văn Nga, KB NT Nguyễn Hiền Nhơn, KBNT Huỳnh Văn Phố, 
KB Phạm Văn Thận, KB Dương Ngọc Như, KB Dương Văn Hoành, KBNT Châu Lương Cang, KB Lý Bổn Đường, 
Hàng ngồi máy quay phim che mặt là KB Lê Trung  Nguyên, 
KB Võ Văn Còn, KB Trần Văn Sua, KB Đặng Quỳnh, 
KQ Vĩnh Hiếu (PĐ215) và KB Lương Ngọc Ánh
KB Dương Ngọc Như, KB Trần Văn Nga, 
KB Dương Văn Hòanh, KB Đặng Quỳnh

KB Trần Văn Nga Logistic, KB Dương Ngọc Như


KB Phạm Văn Thận, KB Phan Văn Phúc, KB Chung Tử Bữu, 
Chị Bữu và Chị Thận cùng người bạn

KB Dương Văn Hòanh, KB Ngô Tấn Long ( Long Đầu Bạc)

A/C Châu Lương Cang, A/C Trần Văn Sua 


KB Phạm Văn Thận, KB Chung Tử Bữu, KB Nguyễn Hiền Nhơn, Chị Bữu


LH Hiệp Idaho, KB Dương Ngọc Như, KB Phan Văn Phúc, KB Trần Văn Nga

KB Lương Ngọc Ánh, KB Ngô Tấn Long Đầu Bạc, KB Phan Văn Phúc Dù, KB Nguyễn Hiền Nhơn, KB Đặng Quỳnh, KB Võ Văn Còn 

KB Dương Văn Hòanh, 253 Test Pilot Nguyễn Văn Sơn , 
KB Long Đầu Bạc, KB Phan Văn Phúc Dù, KB Lương Ngọc Ánh, 
KB Nguyễn Hiền Nhơn, KB Đặng Quỳnh, KB Võ văn Còn,
KB Lê Trung Nguyên


Vĩnh Hiếu 215, Đặng Quỳnh 219

Vĩnh Hiếu, Đặng Quỳnh, Trần Đường


Nguyễn Hồng NhungKingbee Dương Ngọc Như California


KB Lương Ngọc Ánh, KB Dương Ngọc Như, KB Đặng Quỳnh

No comments:

Post a Comment