Thursday, March 31, 2016

Quân phục và Nghi Lễ

Hình ảnh và nhận xét lượm lặt từ nhiều nguồn khác nhau, xem cho vui, nên đây không phải một bài viết và cũng không có mục đích thuyết phục ai cả về:                        
Quân phục và Nghi Lễ
Trước 1975 mọi chi tiết về quân phục hoặc nghi lễ đều do Bộ Tổng Tham Mưu ấn định. Sau 1975 QLVCH bị tan rã và các cưụ quân nhân cố gắng tập họp lại thành hội đoàn, tổng hội đễ cùng sinh hoạt với nhau. Tuy nhiên vì các hội trưởng, tổng hội trưởng kém thâm niên, và trí nhớ kém đi theo thời gian nên không đặt thành vấn đề trong việc ăn mặc quân phục hay nghi lễ trong các buổi lễ. 
 
Cách đây vài chục năm ra hải ngoại, các cưu quân nhân VNCH tổ chức lễ không chú trọng lắm về nghi lễ vì khi tan lễ ai về nhà nấy là  quên hết. Bây giờ với kỷ thuật càng ngày càng tối tân, với digital photography, youtube, DVD v.v….những gì chúng ta thu trong các buổi lễ sẽ tồn tại hằng mấy trăm năm và đôi khi có giá trị lịch sữ.
Quân đội VNCH, chiếu Huấn Thị năm 1971 của Bộ TTM QLVNCH và truyền thống của các quân đội các quốc gia trên thế giới , quân nhân không bao giờ được đội mũ trong nhà  (trừ toán quốc quân kỳ).  CQN VNCH sau 1975 ở hải ngoại (có lẽ vì rời quân ngũ lâu quá nên quên truyền thống quân đội) tự cho cái tự do đội mũ trong nhà kể cả khi ngồi ăn, khiêu vũ và ngay cả trong nhà quàng nên không giống ai cả.
Quân đội Hoa Kỳ
    
Inline image  Inline image  Inline image Inline image Inline image Inline image
Inline image  Inline image  Inline image
Trong nhà quàn không được đội mũ
 Inline image
Quân đội Âu Châu
Inline image
Quân đội Bắc Hàn
Inline image
Quân đội Pháp
Inline image
Quân đội Trung Cộng
Inline image
2015-Các đô đốc Ấn Độ và Hoa Kỳ cắt bánh trong dạ tiệc và khi nói chuyện trước micro.
Inline image  Inline image
2015-Quân đội Singapore và Hoa Kỳ
Inline image
Quân Lực VNCH trước 1975 
1963-Hội Đồng Quân Lực
   Inline image Inline image Inline image
1973-Chiến sĩ xuất sắc tại Dinh Độc lập (đang được ân thưỡng và ngồi bàn ăn không đội mũ) .
Dù dã chiến vẫn không đội nón khi ngồi ăn
Inline image 
Cựu Quân Nhân-VNCH sau 1975
  Inline image  Inline image      
Hình trên: Trong nhà quàng, CQN VN tỵ nạn cứ đội mũ cấp hiệu Alpha, mũ cấp tá, đội mũ trong dạ tiệc của quân đội Hoa Kỳ
 Inline image   Inline image Inline image
Đội mũ khi ngồi bàn ăn dạ tiệc
Inline image 
Hình cho thấy sự khác biệt   
Tập Thễ Chiến Sĩ Cali đội nón cả trong nhà,  quên cấp hiệu (các ông này là Bạn Dân) không phải Quân Đội 
   
   Inline image
       
Bàn đễ mũ khi vào cửa và cách đễ mũ khi không có bàn
 Inline image Inline image
Inline image  Inline image
2015- Hội HQ Cưủ Long  Nam Cali 
Inline image
2015-Hội Cựu SVSQ HQ Lưu Đày  Houston
Inline image
2016-Hội trưởng làm đúng-lên micro không đội mũ

 Inline image  Inline image
2016-Hội HQ Washington-Bàn đễ mũ và sỉ quan không đội mũ trong phòng (đúng)
Inline image

No comments:

Post a Comment