Thursday, September 18, 2014

Phiên họp ngày 14 tháng 9 năm 2014
Thành viên tham dự:

Phạm Hoà                               Lê Quang Hiền

Nguyễn Văn Mậu                   Huỳnh Văn Đức

Nguyễn Phước Lộc                 Lưu Văn Thuần

Nguyễn Thành Vinh               Nguyễn Thiện Tòng

Huỳnh Ngọc Thương              Chung Tử Ngọc

Võ Văn Hương                       Nguyễn Rinh

Hoàng Thăng                          Nguyễn Thành Điểu

Lê Tinh AnhBiểu quyết tổ chức ngày 3/29/2015:

Đồng Ý tổ chức: 13/15

Phiếu trắng: 2/15

Danh xưng:

            Vì quá gấp nên chưa quyết định Danh xưng cho buổi lể, có mấy đề nghị Danh xưng:

            Chiến tranh Việt Nam 40 Năm Nhớ và Quên

            40 năm Nhớ nhau

            40 năm Nhìn lại

            40 năm Tưởng nhớ

            40 năm Chết và Sống

            Tưởng niệm Chiến Sỹ Vô Danh

            40 năm Để nhớ

            Hội ngộ 40 năm

            40 năm cụôc chiến bí mật

            40 năm xa rừng

No comments:

Post a Comment