Sunday, August 11, 2013

TPB/QLVNCH

Thương Phế Binh Phạm Vũ Sở Liên Lạc Nha Kỹ Thuật và cháu ngoại 
tham dự ĐNH/Cám Ơn Anh Kỳ 7 San Jose 2013

No comments:

Post a Comment