Sunday, February 24, 2013

Thăm Mộ Tướng Nguyễn Huy Ánh


 Cháu cũa Tướng Nguyễn Huy Ánh


 Hình thờ ở nhà cháu Trực

No comments:

Post a Comment