Thursday, September 11, 2014

30 tháng 3 năm 1975

Anh Trần Thế Quảng và Lê Dinh Đoàn Công Tác 72
Tháng 3 gãy súng (30 tháng 3 năm 1975)

No comments:

Post a Comment