Friday, September 22, 2017

Videos The VietNam War và phản hồi

Kim Nhung phỏng vấn Nhà Văn Cựu Đại Úy Nhảy Dù Phan Nhật Nam 

Vietnam 10,000 Days Wars

No comments:

Post a Comment