Wednesday, January 27, 2016

PHỦ ĐẶC UỶ TRUNG ƯƠNG TÌNH BÁO VIỆT NAM CỘNG HOÀ. (05/05/1961 ĐẾN 30/04/1975)

 Phủ Đặc Uỷ Trung Ương Tình Báo Việt Nam Cộng Hoà (Tiếng Anh: Central Intelligence Organization -CIO) được đặt trực thuộc Phủ Tổng Thống. Trụ sở: Số 3 Bến Bạch Đằng, Quận I, Thủ Đô Sài Gòn.
Tổng Thống Ngô Đình Diệm thời Đệ Nhất Cộng Hoà ký sắc lệnh số 109/TTP thành lập Phủ Đặc Uỷ Trung Ương Tình Báo kể từ ngày 05 tháng Năm năm 1961.
Đứng đầu Phủ Đặc Uỷ Trung Ương Tình Báo là Đặc Uỷ Trưởng, đẳng cấp tương đương Thứ Trưởng. Đặc Uỷ Trưởng có ba Phụ Tá:
- Phụ Tá Điều Hành: Đặc trách điều hành tổng quát Phủ Đặc Uỷ.
- Phụ Tá Kế Hoạch: Đặc trách ngành nghiên cứu và soạn thảo kế hoạch.
- Phụ Tá Đặc Biệt: Đặc trách Ban A17.
Chức vụ Phụ Tá được xếp ngang hàng với chức vụ Tổng Giám Đốc.
Sau đây là tóm lược cơ cấu tổ chức và phần hành của Phủ Đặc Uỷ Trung Ương Tình Báo (Bí danh Nha Hành Chánh và Nhân Viên Phủ Tổng Thống).
1. Văn phòng Đặc Uỷ Trưởng: Bí danh Ban B, được đặt dưới quyền điều khiển của một Chánh Văn Phòng (Trưởng Ban B). Tuỳ theo nhu cầu công vụ, Ban B còn có một số Bí Thư và một số Công Cán Uỷ Viên đặc trách công tác đặc biệt do Đặc Uỷ Trưởng giao phó (Bí Thư ngang hàng chức Chủ Sự Phòng, Công Cán Uỷ Viên ngang hàng với một Chánh Sự Vụ của một sở).
2. Khối Kế Hoạch: Bí Danh Ban A, Trưởng Khối Kế Hoạch (Trưởng Ban A) được xếp ngang hàng với một Giám Đốc Nha. Nhiệm vụ: Đặc trách công tác tình báo quốc nội hoặc quốc ngoại không thuộc phạm vi hoạt động tình báo của các cơ sở tình báo khác thuộc Phủ Đặc Uỷ (như Ban E, Ban T, Ban U, Ban K, Ban Z). Ngoài ra, còn đặc trách soạn thảo và thi hành các công tác tình báo chuyên biệt do Đặc Uỷ Trưởng giao phó.
Dưới quyền Trưởng Khối Kế Hoạch có các Chuyên viên Thiết Kế (đẳng cấp Chánh Sự Vụ). Mỗi Chuyên viên Thiết Kế đặc trách một phần hành do Trưởng Khối giao phó. Khối Kế Hoạch không tổ chức thành Sở và Phòng như các Nha khác.      
*Ban A10: Trưởng Ban A10, đồng đẳng cấp Chánh Sự Vụ (Chuyên Viên Thiết Kế). Ban A10 phụ trách:
 • Thu thập tin tức tình báo quan trọng xảy ra trong 24 tiếng đồng hồ và viết tờ trình lên Đặc Uỷ Trưởng để đệ trình lên Tổng Thống vào mỗi buổi sáng.
 • Phụ trách ba tờ nhật báo lớn thời bấy giờ là Quật Cường, Dân Ý và Lẽ Sống. Theo dõi, hướng dẫn và điều khiển (khi cần) các tờ báo này để họ viết lách bài vở và đăng tin tức có lợi cho chánh quyền và đường lối quốc gia dân tộc. Cán bộ thuộc A10 cũng có tham gia viết bài mang lợi ích theo đường lối và và chính sách của chính phủ.
 • Kiểm soát và điều khiển Tổng Nha Phát Hành Báo Chí.
 • Kiểm thính tất cả hệ thống điện thoại, điện tín trong nước và viễn liên.
Hoạt động của Ban A10 được đặt dưới sự chỉ huy và điều hành trực tiếp của Đặc uỷ Trưởng.
          *Ban A8: Đây là bí danh của các công tác đặc biệt do Đặc Uỷ Trưởng giao phó cho Trưởng Ban A8 (Đẳng cấp Chuyên Viên Thiết Kế).
3. Cục Tình Báo Quốc Nội: Bí danh Ban T, đứng đầu là Cục Trưởng (Trưởng Ban T), ngang hàng với chức Giám Đốc. Nhiệm vụ: Phụ trách công tác tình báo quốc nội đối đầu với Việt Cộng, theo dõi hoạt động của các đảng phái, các phong trào, các đoàn thể, các nghiệp đoàn trong nước.
Trực thuộc Cục Tình báo Quốc Nội gồm có:
*Phân cục Điệp Báo: Bí danh ban K, đứng đầu là Phân cục Trưởng (Trưởng Ban K), xếp ngang hàng với một Giám Đốc Nha Không Sở (Nha Không Sở tương đương một Sở nhưng vì tính cách đặc biệt và quan trọng của phần hành nên bộ phận này được gọi là Nha- Đây là phương cách tổ chức của nền hành chánh Việt Nam Cộng Hoà. Nhiệm vụ: Phụ trách công tác tình báo đối đầu với Việt Cộng. Ở mỗi tỉnh và thành phố quan trọng, Ban K đều có đặt một đội công tác tình báo. Trưởng Đội được đặt ngang hàng với chức vụ Chủ Sự Phòng.
*Phân cục Phản Gián: Bí danh ban U, đứng đầu là Phân cục Trưởng (Trưởng Ban U), đẳng cấp như đã nói ở trên. Nhiệm vụ: đặc trách công tác phản gián như cài người vào hàng ngũ địch để lấy tin tức tình báo, khám phá và móc nối các điệp viên Việt Cộng cài vào các cơ quan chính quyền ta. Các tù hàng binh Việt Cộng giam giữ tại Trung Tâm Thẩm vấn Quốc Gia (Ban Q) là những đối tượng quan trọng giúp Ban U khám phá được nhiều điệp viên Việt Cộng trong hàng ngũ chính quyền ta.
*Phân cục An Ninh Chính Trị: Bí danh Ban Z, đứng đầu là Phân cục Trưởng (Trưởng Ban Z), đẳng cấp như đã nói ở trên. Đối tượng hoạt động của Phân cục này là theo dõi, xâm nhập, điều khiển các đảng phái chính trị, các phong trào, các hội đoàn, các nghiệp đoàn để các tổ chức này không có những hoạt động chống phá chánh phủ và những hoạt động có lợi cho Việt Cộng.
4. Nha Tình Báo Quốc Ngoại: Bí danh Ban E, đứng đầu là một Giám Đốc (Trưởng Ban E). Đặc trách công tác tình báo quốc ngoại. Nha Tình Báo Quốc Ngoại gồm có các Biệt Cục Tình Báo, đứng đầu là Biệt Cục Trưởng, được xếp ngang hàng với một Chánh Sự Vụ. Mỗi Biệt Cục Tình Báo phụ trách công tác tình báo tại một quốc gia có liên hệ với tình hình an ninh, chính trị của Việt Nam Cộng Hoà như Lào, Campuchia, Thái lan, Nhật, Hồng Kông, Pháp....
5. Nha Nghiên Cứu: Bí danh Ban R, đứng đầu là một Giám Đốc (Trưởng Ban R). Nha nghiên cứu được đặc trách khai thác các tin tức tình báo nhận được từ các bộ phận hoạt động tình báo thuộc Phủ Đặc Uỷ và từ các cơ quan tình báo bạn như Phòng Nhì Bộ Tổng Tham Mưu, Lực lượng Cảnh Sát Đặc Biệt, Cục An Ninh Quân Đội, Nha Kỹ Thuật . Từ các tin tức tình báo nhận được này, Nha Nghiên Cứu viết thành: Bản Tin tức tình báo, Bàn ước tính tình báo, Bản nghiên cứu đặc biệt tình báo, để trình lên thượng cấp và phổ biến cho các cơ quan tình báo bạn như đã kể ở trên.
Tổ chức Nha Nghiên Cứu gồm có:
 • Sở Nghiên Cứu Miền Bắc.
 • Sở Nghiên Cứu Miền Nam.
 • Sở Nghiên Cứu Quốc Tế.
 • Sở Sưu Tập: Đặc trách các phần hành như sau:
          - Thu thập tin tức tình báo qua báo chí, sách vở xuất phát từ miền Bắc, qua các đài phát thanh Hà nội, đài phát thanh Giải Phóng của bọn Việt Cộng ở miền Nam và các đài phát thanh ngoại quốc khác như VOA, BBC, Đại Á Châu Tự Do.
          - Quản thủ và cập nhật hoá tin tức trên bản đồ tại phòng tình hình.
          - Phiên dịch các tài liệu, các bản tin tình báo từ Việt Ngữ sang Anh Ngữ và ngược lại để trao đổi với các cố vấn Mỹ hoặc với các cơ quân tình báo bạn khác như đã nói ở trên.
          - Thông dịch cho các cố vấn Mỹ khi họ cần phỏng vấn các tù binh ở Trung Tâm Thẩm vấn.
 • Sở Văn Khố: Phụ trách:
          - Tiếp nhận và phân phối công văn của Phủ Đặc Uỷ.
          -Lưu trữ hồ sơ.
          -  Quản thủ thư viện Phủ Đặc Uỷ, một thư viện có tầm vóc lớn, có đầy đủ sách vở và báo chí Việt, Pháp, Anh Ngữ, các tài liệu nghiên cứu tình báo,... Nhân viên Phủ Đặc Uỷ có thể đến đây để đọc sách, báo mở mang kiến thức hoặc sưu tầm tài liệu cần thiết cho công tác của mình.
 • Uỷ Ban Ước Tính Tình Báo:
          Đứng đầu là Chủ Tịch Uỷ Ban, đồng đẳng cấp với một Giám Đốc Nha Không Sở. Uỷ Ban Ước Tính gồm có nhiều Uỷ viên Ước Tính, có đẳng cấp như Chánh Sự Vụ, và đều phải có bằng đại học tương đương Cử Nhân trở lên. Ngoài ra, vì tính cách quan trọng của công tác ước tính tình báo, Phủ Đặc uỷ còn mời và nhận được sự công tác của một số nhân sĩ trí thức bên ngoài như Viện Trưởng, Khoa Trưởng, Giáo Sư Đại học... Những bài ước tính tình báo về tình hình chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội trong nước và quốc tế của các vị này rất có giá trị cho công tác điều nghiên sâu sát của Nha Nghiên Cứu.
6. Trung Tâm Thẩm Vấn Quốc Gia: Bí danh Ban Q. Đứng đầu là một Giám Đốc (Trưởng Ban Q). Ban Q được tổ chức thành nhiều Sở và Phòng. Nhiệm vụ: Ưu tiên thẩm vấn các tù hàng binh Việt Cộng quan trọng do các cơ quan chính quyền và quân đội bắt giữ hay chiêu hồi, (Bộ Quốc Phòng, Bộ Dân Vận và Chiêu Hồi). Đặc biệt, Trung Tâm Thẩm vấn không bao giờ được quyền sử dụng biện pháp tra tấn để thẩm vấn tù hàng binh. Bí quyết thành công trong công tác thẩm vấn của trung tâm này là nhân từ, đạo đức, dỗ dành và thuyết phục. Tên tù binh quan trọng nhất được Trung Tâm thẩm vấn và giam giữ cho đến ngày 30/4/1975 là Tư Trọng, Thứ trưởng Công an Cộng Sản Bắc Việt đã bị bắt tại vùng biển Miền Tây trong khi xâm nhập vào lãnh thổ VNCH.
7. Nha Yểm Trợ: Bí danh Ban Y. Giám Đốc Nha Yểm Trợ mang bí danh là Trưởng Ban Y. Nha Yểm Trợ chỉ huy và điều hành các cơ sở sau đây:
 • Sở Nhân Viên: Bí danh Ban N. Đứng đầu là Trưởng Ban N, tương đương với một Chánh Sự Vụ. Nhiệm vụ: tuyển mộ và quan trị nhân viên. Đặc trách về pháp chế và tranh tụng nếu có giữa Phủ Đặc Uỷ và các cơ quan hay dân sự bên ngoài. Phủ Đặc Uỷ có thuê một luật sư làm việc bán thời gian để làm cố vấn pháp luật. Đối tác của vị luật sư này là Giám Đốc Nha Yểm trợ. Ngoài ra, Sở Nhân Viên còn phụ trách soạn thảo các văn kiện hành chính như sắc lệnh, nghị định, quyết định, và nội qui.... liên quan đến hoạt động và tổ chức của Phủ Đặc Uỷ.
   
 • Sở Hành Chánh và Tài Chánh: Bí danh Ban H. Đứng đầu là Trưởng Ban H, tương đương với một Chánh Sự Vụ. Phụ trách công tác thuộc phạm vi hành chánh, kế toán, ngân sách, vật liệu, lương bổng...
   
 • Sở Kỹ Thuật: Bí danh Ban M. Đứng đầu là Trưởng Ban M, tương đương một Chánh Sự Vụ. Phụ trách về truyền tin và các công tác có tính cách kỹ thuật trong hoạt động tình báo như nhiếp ảnh, quay phim, in ấn tài liệu... Đặc biệt Sở này còn phụ trách lắp đặt và sửa chữa tất cả máy móc dùng trong kỹ thuật hoạt động tình báo của Phủ Đặc Uỷ. Ngoài ra, Sở Kỹ Thuật còn cộng tác với phái đoàn chuyên viên Đài Loan để thiết lập và điều hành Trung Tâm Phát Tuyến. Trung tâm này có khả năng bắt được tin tức phát đi từ Trung Cộng có liên quan đến hoạt động tình báo của Trung Cộng ở Đài Loan, ở miền Bắc Việt Nam và ngay cả trong lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà. Những tin tức tình báo có liên quan đến Việt Nam Cộng Hoà, trung tâm này viết thành bản tin phổ biến hằng ngày cho Phủ Đặc Uỷ (Ban R phụ trách khai thác các bản tin này). Trưởng phái đoàn chuyên viên Đài Loan lúc bấy giờ là Đại Tá Chang, đối tác là Giám Đốc Nha Yểm Trợ. Trung Tâm Phát Tuyến đặt trụ sở tại Phú Lâm trên vùng đất rộng lớn nhiều mẫu tây do Phủ Đặc Uỷ thuê mướn của tư nhân. Ban Y yểm trợ mọi phương tiện và nhân sự cần thiết cho hoạt động của trung tâm.
   
 • Trung Tâm Huấn Luyện Tình Báo Quốc Gia: Bí Danh Ban D. Trung tâm Trưởng (Trưởng Ban D), đồng đẳng cấp với Chánh Sự Vụ. Nhiệm vụ: huấn luyện và tu nghiệp tình báo cho nhân viên các cấp thuộc Phủ Đặc Uỷ. Trung tâm gồm có các khoá huấn luyện và tu nghiệp như sau:
      - Khoá hoạt vụ sơ cấp, trung cấp và cao cấp.
      - Khoá nghiên cứu.
      - Khoá thẩm vấn.
      - Khoá hành chánh, tài chánh và kế toán.
                   - Khoá Anh văn: dành cho nhân viên các cấp muốn trau dồi thêm khả năng Anh văn.
Ngoài việc huấn luyện và tu nghiệp tình báo cho nhân viên các cấp của Phủ Đặc Uỷ, trung tâm này đã có thời kỳ huấn luyện tình báo cho các cán bộ tình báo của một số quốc gia bạn như Campuchia, Lào, Thái Lan, Đài Loan và Đại Hàn.
Ngoài ra Nha Yểm Trợ còn trực tiếp điều hành Trung Tâm Y Tế, Trung Tâm Tiếp Tế, Hợp Tác Xã Địa Ốc, Phòng Nội Dịch gồm có Ban Nội Dịch và Ban Công Xa.
Giám Đốc Nha Yểm Trợ còn được đặc trách mang bí danh của Phủ Đặc Uỷ là Giám Đốc Nha Hành Chánh Nhân viên Phủ Tổng Thống để giao dịch và ký kết với các cơ quan dân sự bên ngoài.
8. Khối Thanh Tra: Bí danh Ban C. Trưởng khối Thanh Tra (Trưởng Ban C), đẳng cấp Giám Đốc. Nhiệm vụ: Thanh tra cơ sở, phòng ốc, vật liệu và tài sản thuộc Phủ Đặc Uỷ và đề nghị lên thượng cấp các sửa chữa hay bảo trì cần thiết. Trong trường hợp có sự gian lận làm thất thoát vật liệu hay tài sản của Phủ Đặc Uỷ, Trưởng khối Thanh Tra đề nghị lên thượng cấp các biện pháp kỷ luật tương xứng. Dưới quyền Trưởng Khối Thanh tra là một số Thanh Tra viên trợ giúp trong công tác thanh tra. Mỗi thanh tra viên có đẳng cấp Chánh Sự Vụ.
9. Sở An Ninh: Bí danh Ban S. Trưởng Ban S đồng đẳng cấp chức Chánh Sự Vụ. Nhiệm vụ như sau:
- Bảo vệ an ninh tối đa cho Đặc uỷ Trưởng từ văn phòng đến tư thất.
- Khi cần thiết, theo dõi và bảo vệ an ninh cho nhân viên, tránh sự theo dõi, móc nối hay sát hại của địch.
- Bảo vệ an ninh cơ sở.
- Điều tra lý lịch của ứng viên tân tuyển trước khi Phủ Đặc Uỷ quyết định tuyển dụng.
- Khi cần thiết, điều tra bổ túc lý lịch của nhân viên sắp được Phủ Đặc Uỷ giao phó chức vụ hoặc công tác quan trọng.
- Công tác an ninh đặc biệt do Đặc Uỷ Trưởng hay các Phụ tá giao phó.
10. Ban A17:
Trước tình hình quấy phá lộng hành của đám sinh viên Việt Cộng do Thành Đoàn Thanh Niên Cộng Sản HCM tại Thủ Đô điều khiển và chỉ đạo như chiếm đóng thường trực trụ sở Tổng Hội Sinh Viên Sài gòn, bãi khoá liên tục tại các phân khoa đại học, ngăn cản không cho sinh viên vào lớp học. Bọn chúng còn hợp tác với các nhóm chánh trị phản động khác liên tục xuống đường chống đối chánh quyền làm rối loạn sinh hoạt của quần chúng tại Thủ Đô. Lực lượng cảnh sát của Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia lúc bấy giờ hầu như bất lực trong việc giải tán hay triệt hạ bọn sinh viên phản động này.
Chính từ khi Tướng Nguyễn Khắc Bình, Đặc Uỷ Trưởng Phủ Đặc Uỷ Trung Ương Tình Báo, được Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu bổ kiêm nhiệm chức vụ Tư Lệnh Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia (một chức vụ đồng đẳng cấp với chức vụ Bộ Trưởng trong Nội Các Chính Phủ) đã cho thành lập một bộ phận đặc biệt tại Phủ Đặc Uỷ, dưới biệt danh Ban A 17. Trưởng Ban A 17 được gọi chính danh là Phụ Tá Đặc Biệt của Đặc Uỷ Trưởng như đã nói ở trên. Chính Tướng Bình với sự phụ tá đắc lực của Trưởng Ban A 17, một Đốc Sự Hành Chánh trẻ trung, đầy năng lực và nhiệt huyết, đã chỉ huy và điều khiến công tác đánh phá và triệt hạ được bọn Thành Đoàn Thanh niên Cộng Sản HCM đội lốt sinh viên phản động này. Có thể nói, từ khi Ban A 17 được thành lập (vào tháng 11/ 1971) cho đến ngày Cộng Sản cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hoà, tình hình Thủ Đô Sài gòn trở nên rất yên tĩnh. Sinh viên học sinh được bình an đi học, sinh hoạt quần chúng khắp nơi tại Sài gòn được ổn định trong vòng trật tự như tại bất cứ Thủ Đô của một đất nước không có chiến tranh.
Sự thành công trên đây của Ban A 17 không những nhờ vào sự nỗ lực hoạt động không ngừng nghỉ của  cán bộ các cấp trực thuộc Ban A 17 mà còn nhờ vào:
Công lao đóng góp rất lớn của các nhóm sinh viên có tinh thần chống Cộng tích cực để bảo vệ chính nghĩa quốc gia dân tộc. Một số trong các nhóm sinh viên này đã bị Việt Cộng sát hại rất dã man như sinh viên Lê Khắc Sinh Nhật, Trần Lâm Giang, Bùi Hồng Sĩ, Ngô văn Toại, Nguyễn văn Tấn.
Sự đóng góp đáng kể của lực lượng Cảnh Sát Đặc Biệt tại Thủ Đô (đa số thuộc thành phần trẻ vừa tốt nghiệp Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia). Để điều động trực tiếp được lực lượng Cảnh Sát Đặc Biệt này trong công tác, Trưởng Ban A17 còn được Tướng Nguyễn Khắc Bình đặc cách cho mang cấp bậc Đại Tá Cảnh Sát Quốc Gia.
Tóm lại, Phủ Đặc Uỷ Trung Ương Tình Báo được thành lập từ thời Đệ Nhất Cộng Hoà nhưng vì phải trải qua nhiều thăng trầm do sự biến đổi tình hình chính trị trong nước nên mãi cho đến khi Tướng Nguyễn Khắc Bình được Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu thời Đệ Nhị Cộng Hoà bổ nhiệm làm Đặc Uỷ Trưởng, Phủ Đặc Uỷ mới kiện toàn được cơ cấu tổ chức và tầm vóc hoạt động để có thể đứng ngang hàng với các cơ quan tình báo của các quốc gia khác trên thế giới. Đây có thể nói là một trong những thành công rất lớn của Tướng Nguyễn Khắc Bình.
Khi Cộng Sản cưỡng chiếm miền Nam, để trả thù chúng bắt bỏ tù (chúng gọi dối trá là đi cải tạo) các quân, cán, chính Việt Nam Cộng Hoà chưa kịp chạy thoát ra nước ngoài. Các thành phần bị bắt đi tù gồm có: Quân đội và Cảnh Sát từ cấp thiếu uý trở lên, công chức từ cấp Giám Đốc trở lên. Các phong trào, các đảng phái chính trị từ cấp Chủ Tịch, Tổng Bí thư hay Tổng Thư ký, Uỷ viên Trung Ương, Bí thư cấp tỉnh hay cấp quận trở lên.
Riêng nhân viên các cấp thuộc Phủ Đặc Uỷ, cả nam lẫn nữ, đều bị bắt đi tù từ cao cấp đến sơ cấp, từ Đặc Uỷ Trưởng đến các Tuỳ Phái, tài xế và lao công. Điều này nói lên được phần nào sự thành công và sự hữu hiệu của Phủ Đặc Uỷ trong nhiệm vụ đối đầu và đánh phá bọn Việt Cộng trong Nam cũng như ngoài Bắc trên mặt trận tình báo. Trong số nhân viên Phủ Đặc Uỷ phải bỏ mạng trong ngục tù vì sự khắc nghiệt, dã man và độc ác của Việt Cộng có ông Đặc Uỷ Trưởng sau cùng và một Giám đốc (Nha Nghiên Cứu). Người tù cuối cùng trong ngục tù CS được thả sau 17 năm bị tù đày là một nhân viên cao cấp phục vụ tại Phủ Đặc Uỷ.
Cũng cần nói thêm, Tướng Nguyễn Khắc Bình lúc bấy giờ với tư cách là Đặc Uỷ Trưởng Phủ Đặc Uỷ Trung Ương Tình Báo, đương nhiên kiêm nhiệm luôn chức Tổng Thư Ký của Uỷ Ban Phối Hợp Tình Báo Quốc Gia. Chính Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu ký sắc lệnh thành lập Uỷ Ban này để giao cho trọng trách chỉ đạo và phối hợp các hoạt động tình báo, tránh sự trùng lặp, hoặc đối đầu lẫn nhau giữa các cơ quan hoạt động tình báo như: Phủ Đặc Uỷ Trung Ương Tình báo, Lực lượng Đặc Biệt thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh Sát Quốc Gia, Phòng Nhì, Cục An Ninh Quân Đội, Nha Kỹ Thuật thuộc Bộ Quốc Phòng. Cố vấn An Ninh Phủ Tổng Thống kiêm nhiệm chức vụ Chủ Tịch Uỷ Ban, lúc bấy giờ là Trung Tướng Đặng Văn Quang. Trong khi Hoa kỳ, mãi cho đến nhiệm kỳ thứ nhì (2013 - 2016) Tổng Thống Barack Obama mới cho thành lập Bộ Nội An (NSA: National Security Administration) để đảm nhiệm vai trò chỉ đạo phối hợp hoạt động của CIA, FBI và các cơ quan hoạt động tình báo khác thuộc Bộ Quốc Phòng trong chính quyền Hoa kỳ.
(Chân thành kính cám ơn người anh Cả trong ngành Tình báo, cựu Đặc Ủy Trưởng Thiếu tướng Nguyễn Khắc Bình và Ông cựu Giám Đốc Tình báo, Đốc sự Hành Chánh đã giúp nhiều chi tiết trong bài nầy).
                  ĐPH
( Cựu Cán bộ Phủ Đặc Uỷ VNCH)

9 comments:

 1. Trong số nhân viên Phủ Đặc Uỷ phải bỏ mạng trong ngục tù vì sự khắc nghiệt, dã man và độc ác của Việt Cộng có ông Đặc Uỷ Trưởng sau cùng và một Giám đốc (Nha Nghiên Cứu).
  Vui lòng cho biết tên người giám đốc Nha Nghiên Cứu? Hiện giờ vợ con của ông ấy ra sao?
  Xin cảm ơn

  ReplyDelete
 2. Tên ông ta là Nguyễn Phát Lộc,xuất thân Đốc Sự Hành Chánh,từng viết sách về Tử Vi,chết trong trai tù Cộng Sản ở Miền Bắc.Tháng 4/1975 ông ta là Phụ Tá Nghiên Cứu của Đặc Ủy Trưởng Nguyễn Khắc Bình.Sau khi Nguyễn Khắc Bình bỏ đi không bàn giao,ông Lộc được cử làm quyền Đặc Ủy Trưởng PĐUTUTB trong một thời gian rất ngắn và phải vào tù CS rồi chết.Đúng là kẻ ăn ốc người đổ vỏ.

  ReplyDelete
 3. .…..XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THÚ VẬT ÂM BINH MAFIA CSVN ĐẢNG XÃ HỘI CỦA LOÀI CHÓ ĐEO MẶT NẠ NGƯỜI …TIN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TỪ CÁI NHÀ NƯỚC THÚ VẬT ÂM BINH MAFIA CSVN ĐẢNG NÀY LÀ TỰ SÁT
  Nước mỹ hãy cực kỳ cảnh giác lủ súc vật âm binh ma fia csvn đảng con đẻ tay sai mafia cs trung cộng …kịp thời phát hiện và ngăn chặn lủ âm binh mafia cs chui lòn ngấm ngầm hành động thủ ác rúc rĩagậm nhấm ruột gan lục phủ ngủ tạng của các bạn trong bóng tối ….đừng để đến khi các bạn hấp hối giãy chết mà vẩn chưa hiểu đưoqực sức mạnh đen súc vật âm binh mafia cs là gì ….
  Sai lầm nghiêm trọng của hoa kỳ là đã để cho những con chó đen MAFIA CS mở toang canhá cổng thiên đường tự do tư bản hoa kỳ cho hang trăm ngàn tên âm binh mafia csvn đảng con đẻ tay sai mafia c strung cộng tràn vào ẩn phục ứng chờ ..cài cắm giăng bẩy câu mồi…thu hồn đoạt vía …gieo truyền phát tán mạnh mẻ hạt giống đỏ ra toàn nước mỹ …tạo dựng nên những đại gia đình âm binh mafia cs rúc rĩa gậm nhấm …ăn luồn ăn sâu vào lục phủ ngủ tạng đất nước của nử thần tự do …lũng đoạn kinh tế khuynh đảo chính trị ..ngấm ngầm lèo lái con thuyền tự do tư bản hoa kỳ vào quỷ đạo của chủ nghĩa cộng sản ….nếu nước mỹ không kịp thời thức tỉnh cực kỳ cảnh giác ..để có biện pháp đề phòng hửu hiệu …phát hiện kịp thời hành động thủ ác trong bóng tốingấm ngầm thực hiện mưu đồ ..đê hèn và sâu độc của bọn mafia cs đen trung cộng và bọn âm binh mafia cs vn đảng con đẻ tay sai của chúng…thì chắc chắn trong tương lai gần chế độ tự do tư bản hoa kỳ sẻ gục chết mà vẩn chưa kịp hiểu …SỨC MẠNH ĐEN VÔ ĐỊCH ÂM BINH MA FIA CS ….là gì…?
  kính mong những người thực tâm chống bè lủ thú vật cộng sản tại hãi ngoại ….hãy sao chép bài viết tố cáo nhà nước súc vật âm binh mafia csvn đảng của tôi gồm ba tieu đề1/ nhà nước cs ,,2/,tố cáo….và 3/thầy tu …..chia sẻ thông báo rộng rãi ra khắp nơi cho tất cả mọi người đều biết để cực kỳ cảnh giác đề phòng tội ác và âm mưu thâm độc đê hèn chui lòn rúc rĩa hành động thủ ác trong bóng tối của bè lủ súc vật âm binh ma fia cs vn đảng …con đẻ tay sai tuyệt đối trung thành của lủ súc vật ma fia csvn đảng trung cộng….rất mong những ai thực tâm chống cộng quan tâm ,phát tán mạnh mẻ tố cáo của tôi ra khắp nơi…..vì tôi bị chận . triệt để . liên tục bị khóa tài khoản …..không thể đăng ký vào face book … và ngay cả trên trang mạng you tube này ..mặc dù tôi đã ráo riết tích cực tải lên .vẩn vẩn khó mà đưa bài viết tố cáo này lên đươc,,,,rất mong sự quan tâm chia sẻ của mọi người xin cám ơn.•

  ReplyDelete
 4. Nhà nước cộng sản vn là một tổ chức ma fia …. Cựckỳ chặc chẻ từ trên xuống dưới trong mọi tầng lớp trong xã hội …. đén tận từng người dân một …. Một xã hội của loài thú đeo mặt nạ người ….một nhà nước âm binh ma fia cs vn đảng …. Tự do làm chó muôn năm …..tin bất cứ điều gì vào cái xã hội chủ nghĩa thú vật âm binh ma fia cs vn đảng này là tự sát…..TỰ SÁT trong xã hội mà con dân chỉ là một loại công cụ đặt biệt có nghiệm vụ hy sinh tất cả vì lý tưởng và để làm được điều đó ngoài tổ chúc nhà nước đơn thuần để điều hành xã hội nó còn một hệ điều hành dấu mặt thứ hai [ bong ma ] anh em sinh đôi với nó luôn luốn song hành với nhau như hình với bóng để làm những việc mà một xã hội bình thường không thể làm được hiểu đơn giản nó là một tổ chức nằm ngòai vòng kiểm soát của pháp luật không ai dám công nhận sự hiên hửu và chịu trách nhiệm về nó nhưng nhà nước đó luôn luôn dấu mạt đứng đàng sau chỉ đạo và bảo vệ nó mà pháp luật trong nước cũng không bao giờ dám đụng đến nó… NÓ thay mặt nhà cầm quyền điều hành tất cả mọi công dân trong nước bằng luật ma fia người dân một cổ hai tròng sống không còn con đường nào khác phải cam chịu số phận kiếp đời súc vật âm binh ma xó nôlệ cho bọn ác ma những côgái mới lớn kể cả các em sinh viên hoc sinh còn ngồi ghế nhà trường phải dâng hiến tuổi thanh xuân chịu sự sai khiến làm nôlệ tình dục ngoại giao giăng bẫy câu mồi các đối tác kinh tế hay moi móc tin tình báo từ các chính trị gia và du khách đủ mọi thành phần đến đất nước nầy có kẻ vì dính bẩy tình phải chịu sự lợi dụng của bọn nầy trong những mục tiêu chúng nhắm đến hay phải bị buộc gia nhập tổ chức để rồi suốt đời làm con vật cho chúng sai khiến và nhìn bọn trẻ nhan nhãn ngoài đương đầu tóc xanh đỏ xâm mình khắp người hay từ đám đỉ rạt đứng đường đến đám gà móng đỏ lủ ma cô trí thức chúng đều là những con ma xó di động là loại ma cô an ten chúng đang làm nghĩa vụ công dân của một đất nước ma fia còn lớp người trung niên và có tuổi cũng đã qua thời nghĩa vụ chẳng ai dám làm thế nào cho con cháu mai sau thoát được cảnh địa ngục trần gian nầy … còn chế độ này là còn nghĩa vụ ma quỷ ..có lẻ hiện nay quan trọng nhất là nghĩa vụ quôc tế theo lệnh và mưu đồ của quan thầy mafia cs trung cộng trong công cuộc tây tiến từ con ma xó trong nước khi xâm nhập ra các nước trên thế giới chúng là một loại xác sống lây lan trong cộng đồng người hãi ngoại hay đúng hơn là một thứ robot người được điều khiển từ xa với vai diển của đủ mọi thành phần trong xã hội đội quân của chúng ngày càng phát triển mảnh liệt và lớn mạnh trong cộng đồng các quốc gia tự do trên toàn thế giới cảnh giác đặc biệt với loại ma fia này nhất là con em vợ con của cácthành phần chống đối chúng tại hải ngoại là mục tiêu chính trong việc câu mồi lừa đảo bằng mọi thủ đoạn khiến con em quý vị sa vào lỗi lầm hay phạm tội để rồi chúng khống chế gia nhập vào tổ chức của chúng sống chết theo luật ma fia biến họ thành một loại súc vật vô hồn không còn trái tim chỉ biết vâng lệnh của bọn ác ma thủ đoạn chúng thường dùng là nam nữ nhân kế khi lừa được người nào chúng tiếp tục sử dung chính những người đó để tiép tục lừa bẩy kẻ khác.. ngày càng nhân rộng mạng lưới của chúng lên có thể gọi chúng là hoa hồng đen ..bàn tay đen hay là robot người được điều khiển từ xa hành tung của chung rất khó phát hiện dù có theo dõi kỷ càng thế nào đi nữa vì chúng được hổ trợ của công nghệ cao tối mật và cả một hệ thống tổ chức khổng lổ bưng bít bao che hổ trợ cho nhau…. cả thế giới đang bị mắc mưu sa bẩy lọt vào quỷ kế gian manh hiểm độc chúng hãy chung tay lột mặt nạ cái xã hội chủ nghĩa thú vật mang mặt nạ người này ngoài mặt nhân danh kêu gào yêu chuộng hoà bình công lý mà ngấm ngầm mưu đồ đen tối đứng đàng sau hổ trợ và nuôi dưỡng điêu hành và chỉ đạo trong bong tối vì mục tiêu và lý tưởng đại đồng tâm thần hoang tưởng của chúng

  ReplyDelete
 5. Xã hội VN là con đẻ ….một bản sao chính xác của xã hội TQ trong cái xã hội mà người dân chỉ là một thứ công cụ hay là một phương tiện người ta lợi dụng để đat được mục đích cuối cùng con dân được hợp quần trong những tổ chức đen [ BÓNG MA ] trong vòng kềm toả chỉ đạo của một chuyên ngành đặt biệt không ai dám đụng vào kể cả pháp luật được kết thành một khối theo luật ma fia tuyệt đối trung thành với chủ nhân có thể ví cái xã hội đó như một tảng băng mà phần nổi là chính phủ của một nhà nước độc lập với phần chìm là một khối đen khổng lồ bao gồm. các tổ chức hoạt động ngấm ngầm trong bong tối để bảo vệ và giữ vững nhà nước đó cùng với thế lực đen [ bong ma ] của các nước anh em cs tiếp tục con đường giải phóng nhân loại tiến vào thế giới đại đồng … . Vào cuối thế kỷ 20 các nước cs … liên xô và đông âu lần lược bị sụp đổ chỉ còn lại TQ và vài ba nước chư hầu trước sự kiện nguy cơ bị tan rả dây chuyền nên TQ đã ráo riết cùng với bọn chư hầu tay sai phát triển các tổ chức ma fia ra rộng khắp thế giới bằng các con đường di dân kết hôn tỵ nan buôn người v..v … ngấm ngầm cài căm người vào các chức vụ quan trọng trong cơ quan công quyền của các nước hoạt động phi pháp lấy tài chính cho tổ chức hoạt động giăng mồi cài bẩy mua chuộc đủ mọi tầng lớp từ thấp đến cao nhằm thu lượm tin tức trong nội bộ hiện tình của các nước về kinh tế chính trị quân sự phục vụ cho ý đồ thâu tóm thế giới trong một tương lai gần và cuộc chiến ngầm của TQ cùng với đám đàn em chư hầu tay sai đã tỏ ra vô cùng hiệu quả trong kế hoạch và mưu đồ vô cùng sâu hiểm thâm độc với một lực lượng khổng lồ nhũng tổ chức hoạt động trong bóng tối với vô vàn bàn tay đen và hoa hồng đen trung thành tuyệt đối theo luật ma fia đã thực sự hửu dụng đem lại kết quả tuyệt vời trên mọi lĩnh vực với sức mạnh khủng khiếp của các thế lực ĐEN có thể khuynh loát chính tri kinh tế quân sự của một đất nước theo chiều hướng có lợi cho những kẻ dấu mặt đang âm thầm chỉ đạo trong bong tối VÀ NỘI VỤ trong nước bảo đảm chỉ có những thành phần tự do dân chủ cuội được dảng đạo diển dàn dựng cho phép diển kịch để lừa bịp che mắt thế giới… kể cả mọi hoạt động phi phàp buôn lậu mãi dâmv..v.. tất tần tật mọi thứ đều phải theo sự chỉ đạo phân công của KẺ ĐIỀÙ HÀNH đạo diển muốn xã hội yên ổn hay bán yên ổn hay bất cứ xã hội nào dưới hình thức gì miển che mắt được thế giới để chúng dể dàng tạo được vỏ bọc bên ngoài vô hại …thân thiện …yêu hòa bình ghét chiến tranh nhân bản trí đạo nhân hiền nhằm đánh lừa nhân loại khiến họ mất cảnh giác không mảy may nghi ngờ hiểm họa cs để chúng dể dàng ngấm ngầm rúc rỉa ăn luồn ăn sâu làm phân rả hoàn toàn tất cả thế lực thù địch ,… dưới chế độxã hội chủ nghĩa thú vật âm binh ma fia cs vn đang chỉ có những kẻ cam tâm làm súc vật cho chúng sai khiến mới được phép tồn tại để phục vụ chiến đấu không ngừng nghỉ cho lý tưởng và mưu đồ sự nghiệp đại đồng vĩ đại của bọn quan thầy tâm thần hoang tưởng mao mác lê chúng sẳn sang triệt hạ và tiêu diệt cứ ai dân tộc nào dất nước nào đi ngược lại mục tiêu và lý tưởng của bọn chúng không từ một thủ đoạn nham hiểm sâu độc và tàn ác nào chúng một lũ ác quỹ đội lốt người, cả nhân loại nên nhớ rằng CÓ CỘNG SẢN THÌ KHÔNG CÓ TỰ DO ,CÒN CỘNG SẢN THÌ KHÔNG BAO GIỜ CÓ HOÀ BÌNH ,TIN CỘNG SẢN LÀ TỰ SÁT ,NGHE THEO LỜI CỘNG SẢN LÀ TỰ NỘP MÌNH VÀO MIỆNG LANG SÓI CỌP BEO tất cả chúng ta hảy cùng chung tay góp sức cho một thế giới không cộng sản tất cả vì công lý tự do và quyền làm người được thực thi trên trái đất này

  ReplyDelete
 6. -TỐ CÁO NHÀ NƯỚC XHCN THÚ VÂT ÂM BINH M FIA CSVN ĐẢNG XÃ HỘI CỦA LOÀI CHÓ ĐEO MẶT NẠ NGƯỜI …TIN BẤT CỨ ĐIỀU GÌ TỪ CÁI NHÀ NƯỚC SÚC VẬT ÂM BINH MA FIA CS VN ĐẢNG NÀY LÀ TỰ SÁT hãy cực kỳ cảnh giác lủ âm binh ma fia cộng sản với biệt tài bắt hồn nhân loại bằng những thủ đoạn vô cùng tinh vi và phức tạp với đội ngủ âm binh ma fia hùng hậu giàn trãi khắp.nơi lai vô ảnh khứ vô tung những con thú đeo mặt nạ người một loại rô bốt người được điều khiển từ xa …. âm thầm cùng nhau phối hợp chầu chực trong bóng tối cùng nhau hợp sức hành động cài cắm câu mồi giăng bẩy nam nữ nhân kế moi móc đời tư…xui khiến phạm tội khống chế bắt hồn đưa vào tổ chức trở thành một thành viên âm binh ma fia âm thầm bán linh hồn và thể xác cam tâm làm súc vật phục vụ cho đảng những con mồi chúng thường nhắm đến để bắt lấy linh hồn là giới cầm quyền lảnh đao cao cấp vợ con em của thành phần chúng xem là kẻ thù sử dụng họ làm ang ten tình báo về kinh tế chính trị v…v theo lệnh đảng ngấm ngầm âm thầm tiếp sức cho cộng sản tiêu diệt cha chồng người thân của chúng trong kế sách gậy ông đập lưng ông hay chính xác hơn theo như thằng lê duẩn đã phát biểu trong công cuộc giải phóng miền nam và thực hiện chính sách âm binh súc vật MA FIA HÓA hóa toàn bộ quân dân cán chính ngụy quân ngụy quyền sau giải phóng ngăn ngùa DẬP TẮT MỌI SỰ sự trổi dậy của vnch TRONG TRỨNG NƯỚC bằng lực lượng âm binh ma fia vợ con em của kẻ thù …DÙNG MỞ NÓ ĐỂ RÁN NÓ tiếp tục sự nghiệp gieo truyền lan tỏa hạt giống đỏ hạt giống của ác quỷ ra toàn cầu nhất là trong cộng đồng người việt hãi ngoại và người bản xứ HOA KỲ nhằm xây dựng những đại gia đình âm binh ma fia cộng sản ngấm ngầm mai phục ứng chờ thời cơ trổi dậy thực hiện mưu đồ sự nghiệp đại đồng vĩ đại của đảng … CỰC ĐỘ CẢNH GIÁC NHỮNG GÌ ĐẾN từNHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THÚ VẬT MA FIA CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG DÙ LÀ GIỚI TRÍ THỨC HAY LÀ ĐÁM ĐỈ ĐIẾM MA CÔ ĐẦU ĐƯỜNG XÓ CHỢ….VỢ CON DIỆN HO.. NHỮNG CÔ DÂU TỘI NGHIÊP V..V VÀ V..V CHÚNG ĐƯỢC ĐƯA ĐẾN NHỮNG NƠI CẦN ĐẾN ..TỔ CHỨC LUÔN LUÔN ĐÓN CHỜ ………TẤT CẢ CHÚNG ĐỀU LÀ NHỮNG CON THÚ ĐEO MẶT NẠ NGƯỜI VỚI MUÔN VÀN TẤM MẶT NẠ ….TIN LỦ ÁC QUỶ MA FIA CỘNG SẢN LÀ TỰ SÁT nói rằng cộng sản ngu dân hóa để trị là chưa đúng.. phải nói chính xác là chính sách súc vật ma xó âm binh ma fia hóa toàn dân để trị vô cùng tàn bạo và man rợ của lủ thú vật ma fia cộng sản …chúng đã biến con dân thành nhũng con thú bò bốn chân đeo mặt nạ người bán cả linh hồn và thể xác hy sinh tất cả cho đảng trong nhũng đại gia đình ma fia cộng sản đảng chui rúc trong bóng tối đẻ bảo vệ và phát triển chủ nghĩa cộng sản ra toàn cầu … cũng vì bọn ma fia cộng sản đen này mà hiện nay đám thú vật ma fia cs … nhũng con rô bốt người được điều khiển từ xa đã lan tràn như nhũng xác sống gieo truyền hạt giồng đỏ rộng khắp năm châu mà nhất là đang phát triển mạnh mẻ tại đất nước của nữ thần tự do …nếu không kịp thời cảnh giác âm mưu sâu độc và đê hèn của lủ âm binh ma fia cộng sản ..lai vô ảnh khứ vô tung này thì một ngày không xa tượng nử thần tự do sẻ bị đạp đổ thay thế bằng tượng ông mao ông mác ông lê tay cầm búa liềm thống lỉnh nhân loại

  ReplyDelete
 7. Thằng thú vật vật ma fia csvn đảng nguyễn văn linh tay sai của lủ ma fia mèođen trung cộng tại sao nó mở mõm tru sủa xin đảng cởi trói cho giới văn nghệ sỉ mở rộng cửa chào đón chấp nhận nền văn minh phồn vinh của tư bản nhất là nước mỹ để khai Sáng thay đổi cảnh nghèo đói lạc hậu man rợ của chế độ cs đã tồn tại gần tám chục năm nay kể từ khi con cẩu họ hồ mang vác cái ách cs về đè đầu cởi cổ dân tộc vn này những người không hiểu và không biết gì là âm binh ma fia cs thì cứ tưởng là lủ thú vật ma fia cs vn đảng chúng cũng biết hối cải muốn đem tự do dân chủ thật sự cho dân tộc việt nhưng đối với những người biết rỏ hành tung của lũ súc vật này trong bong tối thì họ hiểu rất rỏ bộ mặt thật của những con thú đội lốt người này chúng là lủ ma fia cs lien kết chặc chẻ cấp nhà nước trong bong tối ngấm ngầm thực hiện giấc mơ đại đồng sự nghiệp vĩ đại chân lý bất di bất dịch của lủ tổ tiên mao mác lê stalin cha ông thằng hồ …vậy sự thật của cái gọi là mở rộng cửa chào đón luồng gió mới hòa mà không tan là gì …và cởi trói cho văn nghệ sỉ là như thế nào … là chúng chỉ cởi trói cho cái xác phàm còn linh hồn thì ma fia cs nó bắt trói chặt lấy .thì trí thức giới văn nghệ sỉ sau khi được đảng cởi trói cái xác phàm thu mất linh hồn thì họ đã trở thành một lủ thú vật không hơn không kém … không có linh hồn không còn trái tim chỉ biết ngoan ngoản bò bốn cẳng triệt để tuân phục theo mọi hiệu lệnh của chủ ….một nhà nước với chính sách súc vật âmbinh ma xó ma fia hóa dân tộc mình bién con dân thành lủ súc vật đeo vòng kim cô cam tâm làm chó chỉ biết bò bốn chân dâng hiến cả thể xác và linh hồn cho mưu đồ sự nghiệp vĩ đại của đảng thì hòa vào đâu nó đều lan tỏa ra màu đỏ màu của lủ xác sống{không có linh hồn} âm binh ma fia cs đến đấy Chỉ có những người sống trong tim óc ruột gan của lủ súc vật cộng sản vn ….sống giửa bầy thú đeo mặt nạ người của cái xã hội chủ nghĩa thú vật âm binh ma fia cs …tự do làm chó muôn năm này .. mới hiểu biết thế nào là chính sách súc vật âm binh MA FIA hóa con người để trị và phát triển chủ nghĩa cs ra toàn cầu CỦA LỦ THÚ VẬT MA FIA CSVN ĐẢNG …. Sau 75 cả một chế độ ngụy quân ngụy quyền và con em của họ bị cs súc vật âm binh ma fia hóa đén tận gốc..chúng đã biến họ thành những con thú đeo mặt nạ người …một loại người mà khi có lệnh của tổ chức thì ngay đến CẢ cha mẹ ÔNG BÀ anh chị em ruột thịt của chúng ,,,,chúng cũng sẳn sàng trói đầu giao nộp cho cộng sản như một con chó ….. …thì CHUYỆN những con thú đeo mặt nạ người tranh đấu cho tự do theo sự giật giây chỉ đạo của đảng với những màn kịch vô tiền khoáng hậu bịt mắt cả thế giới chứ không riêng gì người việt hãi ngoại ….tin bất cứ điều gì từ cái nhà nước ma fia csvn đảng này là tự sát ……..một hình thức giành quyền đấu tranh cho một nước vn tự do dân chủ thực sự từ tay của của những người vnch và hậu duệ của họ…. gạt ra ngoài và từ từ dập tắt tiêu diệt những tổ chức vnch chống cộng thực tâm vì một nền tự do dân chủ cho tổ quốc dân tộc vn…thay vào đó bằng một tập đoàn âm binh ma fia cộng sản đeo mặt nạ diển kịch đấu tranh cho tự do dân chủ .. âm thầm trong bóng tối gieo truyền hạt giống đỏ trong cộng đồng người việt có nguồn gốc vnch ….đến khi đạt được mục tiêu giành lấy nắm được hoàn toàn sự chỉ đạo điều hành tất cả mọi phong trào đấu tranh ở hãi ngoại …không còn thế lực nào khả dỉ đe dọa đến sự an nguy của cs vn nửa thì chúng lại hiện nguyên hình . những con ác quỷ cs đỏ …tin lủ súc vật âm binh ma fia csvn đảng là tự sát …. tự sát …. Cực kỳ cảnh giác lủ âm binh ma fia cs ….chúng là ác quỷ lủ ác thú đến từ địa ngục với muôn vàn tấm mặt nạ nhân nghĩa đạo lý nhân bản nhân hiền vv…. Với muôn vàn mưu sâu kế hiểm giăng mồi câu bẩy …. Được sự huấn luyện và điều hanh của lủ ma fia mèo đen trung cộng …..tin lủ súc vật âm binh ma fia cs châu á là tự sát

  ReplyDelete
 8. ….thầy tu linh mục quan quyền nhà chính trị hay sinh viên hay bất cứ ai ..cũng dều là con người cũng hỉ nộ ái ố tham san si nằm trong lục dục thất tình bọn ác ma ma fia cs đã triệt để lợi dụng vào cái cốt lỏi này của con người sử dụng chiêu thức câu bẩy giăng mồi đưa kẻ bị câu vào tròng rồi khống chế quy nạp vào tổ chức để đời đời làm súc vật âm binh ma fia cs cho chúng sai khiến ..bất cư ai đều không thể thoát khỏi nanh vuốt một khi đả lọt vào tầm ngắm của bọn chung . tổ chức của bọn chúng ngày càng lớn mạnh cùng với các đám ma fi a chư hầu chúng âm thầm bành trướng khắp thế giới , ngấm ngầm ăn sâu vào lục phủ ngủ tạng của các nước như một căn bệnh ung thư di căn từ từ nếu không kịp thời chữa trị thì chỉ còn chờ một ngày nào đó sẻ lọt vào vòng tay của ác quỷ có hối cũng đả muộn… với những âm mưu đen tối ngấm ngấm tấn công khống chế toàn bộ thế giới bọn ác ma cùng vơí bọn đàn em tay sai đã tạo ra những con robot người điều khiển từ xa rồi tung ra khắp toàn cầu bằng các con đường kết hôn , di dân tỵ nạn vượt biên ; vợ con của diện HO vv.. chủ yếu xâm nhập vào nước mỹ có đến hàng trăm ngàn tên kế đến là nươc úc hàn quốc đài loan nhật bản vvv qua con đường kết hôn buôn nguoi, ty nan ..v..v.hình thức hoạt động ngấm ngầm luồn lách ăn sâu lan toả rộng khắp của bọn này, có thể phân chia ra ba nhóm gia đình mafia hoat động như sau………. 1./-ma fia công tác về tài chính [ ban tay đen ] hoạt động trong các phi vu làm ăn phi pháp buôn lậu rửa tiền buôn người mãi dâm vv..nói chung tất cả mọi công việc miển là làm ra tiền bằng mọi thủ đoạn tội ác trên đời chúng đều không tư với vai trò đảm nhiệm về tài chính cho tổ chức hoạt động …. 2/- bon ma fia chuyên ngành lừa đảo [hoa hồng đen ] câu bẩy giăng mồi mồi chài gồm một lũ ma cô đỉ điếm trong đó có lực lượng chủ động là thành phần trong giới trẻ sinh viên học sinh bị lừa đảo gia nhập phục vụ cho tổ chức được huấn luyện tinh vi về nghệ thuật giăng bẩy câu mồi cùng các kỹ năng thiện nghệ trong chuyện phong the chuyên lừa đảo nhắm vào giới quan chức trong chính quyền sở tại dùng nam- nữ nhân kế tiền bạc giăng bẩy tình mua chuộc hối lộ khiến họ sa chân vào lổi lầm phạm tội sau đó khống chế ép buộc họ gia nhập phục vụ cho tổ chức mục đích nắm bắt thông tin trong các hệ thống tài chính chính trị khoa học của nước sở tại ‘…và nhắm vào em cháu vợ con của các thành phần bị chúng liệt kê vào danh sách kẻ thù.. nhất là đối với các gia đình có con em là sinh viên học sinh đi học xa nhà chúng du dỗ mồ chài vợ con của kẻ thù sa vào lầm lổi xui khiến phạm tội rồi khống chế gia nhập tổ chức một khi đả là thành viên của bon ác quỷ thì chỉ còn phần xác ,còn phần hồn thì do chủ nhân nắm giử, khống chế suốt đời ,tuyêt đối trung thành đến khi lập gia đình cũng trong sự sắp xếp của bọn chủ nhân, chúng mang tính kế thừa truyền kiếp từ đòi này sang đòi khác , phục vụ cho chủ nhân vô điều kiện ,dưới mọi hình thức chúng đuợc sử dụng dể giám sát cha anh của chúng ,phục vụ bán dâm mòi chài câu nhử những mục tiêu do tổ chức chỉ định , đóng góp tự nguyện tài chính cho tổ chức góp phần vào mục tiêu làm phân hoá tan rả những tổ chức kiều nhân chống đối tại hải ngoại và lủng đoạn chính trị của nước sở tại theo chiều hướng có lợi cho mục đích thâu tóm toàn thế giới về sau nay của chủ nhân

  ReplyDelete
 9. .3/ nghiệm vu của các thành phần ma fia trí thức chủ yếu công tác về mặt chinh trị nằm yên chờ thời ngấm ngầm che dấu bảo vệ và ủng hộ cho các thành phần khác trong tổ chức gây sức ép về các hoạt động trong chính tri hậu thuẩn cài cắm người của chúng vào các cơ quan công quyền kết hợp với các vị quan chức bị mua chuộc chúng lũng đoạn chính trị kinh tế của nước sở tại theo chiều hướng có lợi cho chủ nhân của chúng …với một bon người bị lấy mất trai tim, không còn lương tâm, lương tri không còn biết phân biệt phải trái đúng sai , tuyệt đối chấp hành lệnh của chủ nhân vô điều kiện , các gia đình ma fia này truyền kiếp từ đòi cha sang đời con, đời cháu ,mãi mãi phuc vụ cho bọn ác ma này để giử bí mật tuyệt đối ,hiện nay với tình hình phát triển công nghê cao tôi đang nghi vấn bọn này đang được hổ trợ mọt loại vủ khí bí mật công nghệ cực kỳ cao siêu ,có thể điều khiển con người từ xa mọi lúc nọi nơi thông qua tín hiêu não ,ở trung tâm điều khiển bi mật…. tóm lại chỉ vì một mục đích điên cuồng bọn chúng đả và đang biến con người thanh nhửng xác sống vô tri vô giác như những zoombi lay lan lan toả khăp địa càu chi biết nghe theo lệnh và phụcvụ trung thành tuyệt đối để tiến đến mục đích cuối cùng thu tóm năm châu năm giử quả đất trong tay đương đến vinh quang không còn xa sẽ đưa loài người lên dỉnh cao rừng rú của thời đai nguyên thuỷ sống bầy đàn trong sự chăm sóc và giám sát tận tình,không một kẻ nào có thể ra khỏi tầm tay chăn dắt của bọn ác ma ….thời đại đó sắp đến

  ReplyDelete