Wednesday, March 21, 2012

Đại Hội Bất Thường TTCSVNCHHN


Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại tổ chức Đại Hội Bất Thường hai ngày 17 và 18 tháng Ba năm 2012 tại Little Saigon, California. Hội Đồng Giám Sát của Tập Thể Chiến Sĩ sau khi thỉnh ý và được sự chấp thuận của Hội Đồng Tư Vấn, gồm các vị trụ cột của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH/HN, đã tiến hành việc triệu tập Đại Hội Bất Thường của tổ chức Tập Thể Chiến Sĩ như đã nói.
Theo văn thư của Hội Đồng Tư Vấn gửi cho Hội Đồng Giám Sát, các vị Niên Trưỏng đã "... tán thành việc triệu tập một Đại Hội Bất Thường để xác định lại lập trường đúng đắn và nghiêm chỉnh của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH/HN và củng cố lại các cơ chế của Tập Thể." Quả thật, Đại Hội đã diễn ra thật tốt đẹp mặc dù ngoài trời Miền Nam California mưa sa gió buốt, được biết đến nổi buộc lòng phải hủy bỏ nghi thức đặt Vòng Hoa Chiến Sĩ Trận Vong và Dâng Hương tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ ở Little Saigon như đã dự trù mà thay bằng một hình thức đơn giản hơn nhưng không kém phần trang trọng trong tinh thần tri ân và ngưỡng mộ các bậc Anh Hùng Tử Sĩ.


He need a hair cut
No comments:

Post a Comment