Saturday, January 23, 2016

Danh-Sách Anh-Hùng Tử-Sĩ Hoàng-Sa

  Danh-Sách Anh-Hùng Tử-Sĩ Hoàng-Sa
 
Xin Quý Vị giúp cho tài-liệu để chúng tôi nhật-tu. Chân-thành cảm ơn trước.
Anh-Hùng Tử-Sĩ đã hy sinh Hoàng-Sa trong khi bảo vệ Tổ Quốc, chống trả lại sự xâm lăng của ngoại bang xâm lược, cần thiết phải được vinh danh. Hình ảnh chân dung của họ là những di vật quý hoá muôn đời sau.
 
Xin chân-thành cảm ơn Ông Vũ Đình Thiện (Email 19-1-2012). Chúng tôi xin sửa chữa tên một vị thuộc HQ-5: anh-hùng tử-sĩ Vũ-Đình-Quang, SQ: 62A700 710.
Xin chân-thành cảm ơn Cháu Lương Nguyễn Trãi (Email 21-8-2012). Chúng tôi xin sửa chữa tên một vị thuộc HQ-10: anh-hùng tử-sĩ Lương Thanh Thú, SQ: 70A/700.494.
Xin chân-thành cảm ơn Cháu Nguyễn Lê Bội Liên. Chúng tôi xin sửa chữa tên một vị thuộc HQ-5: anh-hùng tử-sĩ Nguyễn Phú Hảo.
Xin chân-thành cảm ơn gia đình trung sĩ Phạm Ngọc Đa (thân mẫu còn sống tại Long Xuyên), Chúng tôi xin sửa chữa tên họ một vị thuộc HQ-10: anh-hùng tử-sĩ Phạm Ngọc Đa, SQ: 71A/703.001.
Xin chân-thành cảm ơn ô. Tiệp Nguyễn (FaceBook). Chúng tôi xin sửa chữa họ tên vị Thượng-Sĩ Quản-Nội-Trưởng HQ-10: anh-hùng tử-sĩ Nguyễn Hồng Châu. Xin ô. Tiệp l/l &cho thêm hình ảnh  
vuhuusan@yahoo.com 
HQ.10 & Tường-Trình  Ủy-Khúc / Tài liệu
 
Họ Tên
 
Số Quân
 
1  Sách "LượcSử HQVNCH"    
HQ.Th/Tá
Ngụy-Văn
Thà
63A/700.824
HT
2     121BTL/HmĐ
HQ.Đ/Uý
Nguyễn-Thành
Trí
61A702.714
HP
3   Sách "LượcSử HQVNCH"  
ThS.1/TP
Nguyễn-Hồng
Châu
59A700126 
QNT
4     121BTL/HmĐ
TS./GL
Vương
Thương
64A700.777
 
5     121BTL/HmĐ
TS./VCh
Pham-Ngọc
Đa
71A703.001
 
6     121BTL/HmĐ
TS./TP
Võ-Văn
Nam
71A705.697
 
7     121BTL/HmĐ
ThS./ĐT
Trần-Văn
Thọ
71A706.845
 
8     121BTL/HmĐ
TS./QK
Nguyễn-Văn
Tuấn
71A700.206
 
9     157BTL/HmĐ
HQ.Tr/Uý
Vũ-Văn
Bang
66A/702.337
 
10   157BTL/HmĐ
HQ.Tr/Uý
Phạm-Văn
Đồng
67A/701.990
 
11   157BTL/HmĐ
HQ.Tr/Uý
Huỳnh-Duy
Thạch
63A/702.639
CKT
12   157BTL/HmĐ
HQ.Tr/Uý
Ngô-Chí
Thành
68A/702.453
 
13   157BTL/HmĐ
HQ.Tr/Uý
Vũ-Đình
Huân
69A/703.058
 
14   157BTL/HmĐ
THS.1/CK
Phan-Tân
Liêng
56A/700.190
 
15   157BTL/HmĐ
THS.1/ĐK
Võ-Thế
Kiệt
61A/700.579
 
16   157BTL/HmĐ
THS./VC
Hoàng-Ngọc
53A/700.030
 
17   157BTL/HmĐ
TRS.1/VT
Phan-Tiến
Chung
66A/701.539
 
18   157BTL/HmĐ
TRS./TP
Huỳnh-Kim
Sang
70A/702.678
 
19   157BTL/HmĐ
TRS./TX
Lê-Anh
Dũng
70A/700.820
 
20   157BTL/HmĐ
TRS./ĐK
Lai-Viết
Luận
69A/700.599
 
21   157BTL/HmĐ
TRS./VCh
Ngô-Tấn
Sơn
71A/705.471
 
22   157BTL/HmĐ
TRS./GL
Ngô-Văn
Ơn
69A/701.695
 
23   157BTL/HmĐ
TRS./TP
Nguyễn-Thành
Trong
72A/700.861
 
24   157BTL/HmĐ
TRS./TP
Nguyễn-Vinh
Xuân
70A/703.062
 
25   157BTL/HmĐ
TRS./CK
Phạm-Văn
Quý
71A/703.502
 
26   157BTL/HmĐ
TRS./CK
Nguyễn-Tấn
66A/701.761
 
27   157BTL/HmĐ
TRS./CK
Trần-Văn
Ba
65A/700.365
 
28   157BTL/HmĐ
TRS./ĐT
Nguyễn-Quang
Xuân
70A/703.755
 
29   157BTL/HmĐ
TRS./BT
Trần-Văn
Đảm
64A/701.108
 
30   157BTL/HmĐ
HS.1/VCh
Lê-Văn
Tây
68A/700.434
 
31   157BTL/HmĐ
HS.1/VCh
Lương-Thanh
Thú
70A/700.494

32   157BTL/HmĐ
HS.1/TP
Nguyễn-Quang
Mén
65A/702.384
 
33   157BTL/HmĐ
HS.1/VCh
Ngô
Sáu
68A/700.546
 
34   157BTL/HmĐ
HS.1/CK
Đinh-Hoàng
Mai
70A/700.729
 
35   157BTL/HmĐ
HS.1/CK
Trần-Văn
Mộng
71A/703.890
 
36   157BTL/HmĐ
HS.1/DV
Trần-Văn
Định
69A/700.627
 
37   157BTL/HmĐ
HS./VCh
Trương-Hồng
Đào
71A/704.001
 
38   157BTL/HmĐ
HS./VCh
Huỳnh-Công
Trứ
71A/701.671
 
39   157BTL/HmĐ
HS./GL
Nguyễn-Xuân
Cường
71A/700.550
 
40   157BTL/HmĐ
HS./GL
Nguyễn-Văn
Hoàng
72A/702.678
 
41   157BTL/HmĐ
HS./TP
Phan-Văn
Hùng
71A/706.091
 
42   157BTL/HmĐ
HS./TP
Nguyễn-Văn
Thân
71A/702.606
 
43   157BTL/HmĐ
HS./TP
Nguyễn-Văn
Lợi
62A/700.162
 
44   157BTL/HmĐ
HS./CK
Trần-Văn
Bảy
68A/701.244
 
45   157BTL/HmĐ
HS./CK
Nguyễn-Văn
Đông
71A/703.792
 
46   157BTL/HmĐ
HS./PT
Trần-Văn
Thêm
61A/701.842
 
47   157BTL/HmĐ
HS./CK
Phạm-Văn
Ba
71A/702.200
 
48   157BTL/HmĐ
HS./DK
Nguyễn-Ngọc
Hoà
71A/705.756
 
49   157BTL/HmĐ
HS./DK
Trần-Văn
Cường
72A/701.122
 
50   157BTL/HmĐ
HS./PT
Nguyễn-Văn
Phương
71A/705.951
 
51   157BTL/HmĐ
HS./PT
Phan-Văn
Thép
70A/703.166
 
52   157BTL/HmĐ
TT.1/TP
Nguyễn-Văn
Nghĩa
72A/703.928
 
53   157BTL/HmĐ
TT.1/TP
Nguyễn-Văn
Đức
73A/701.604
 
54   157BTL/HmĐ
TT.1/TP
Thi-Văn
Sinh
72A/703.039
 
55   157BTL/HmĐ
TT.1/TP
Lý-Phùng
Quí
71A/704.165
 
56   157BTL/HmĐ
TT.1/VT
Phạm-Văn
Thu
70A/702.198
 
57   157BTL/HmĐ
TT.1/PT
Nguyễn-Hữu
Phương
73A/702.542
 
58   157BTL/HmĐ
TT.1/TX
Phạm-Văn
Lèo
73A/702.651
 
59   157BTL/HmĐ
TT.1/CK
Dương-Văn
Lợi
73A/701.643
 
60   157BTL/HmĐ
TT.1/CK
Châu-Tuỳ
Tuấn
73A/702.206
 
61   157BTL/HmĐ
TT.1/DT
Đinh-Văn
Thục
71A/704.487
 
62   157BTL/HmĐ TT /VCh Nguyễn-Văn Lai 71A/703.668
 
 
 
 
 
 
HQ. 4
 
 
 
 
 
Sách "TàiLiệu HảiChiến HSa"
HQ Th/Uý
Nguyễn-Phúc
 
Tr. Khẩu 20
Sách "TàiLiệu HảiChiến HSa"
HS1/VC
Bùi-Quốc
Danh
 
Xạ Thủ
Sách "TàiLiệu HảiChiến HSa"
Biệt-Hải
Nguyễn-Văn
Vượng
Xung-phong
Tiếp Đạn
 
 
 
 
 
 HQ.5 
 
 
 
 
 
   Sách "LượcSử HQVNCH"
HQ Tr/Uý
Nguyễn-Văn
Đồng
 
Tr. Khẩu 127 
   Sách "LượcSử HQVNCH"
ThSI/ĐT
Nguyễn-Phú
Hảo
 
 
   Sách "LượcSử HQVNCH"
TS1TP
Vũ-Đình
Quang
62A700 710 
 
 
 
 
 
 
HQ.16
 
 
 
 
 
    Sách "LượcSử HQVNCH"
TSI/ĐK
 Trần Văn
Xuân
68A/701.074
 
    Sách "LượcSử HQVNCH"
HS/QK
Nguyễn-Văn
Duyên
 
 
 
 
 
 
 
Người-Nhái
 
 
 
 
 
    Sách "LượcSử HQVNCH"
Tr/Uý NN
Lê-Văn
Đơn
 
Tr. Toán
    Sách "LượcSử HQVNCH"
TS/NN
Đinh-Khắc
Từ
 
 
    Sách "LượcSử HQVNCH"
HS/NN
Đỗ-Văn
Long
 
 
    Sách "LượcSử HQVNCH"
NN
Nguyễn-Văn
Tiến
 
 
Phụ-Chú:
- Tổn-thất Nhân-mạng HQ-10 là 7 SQ + 23 HSQ + 32 ĐV = 62. (Hải-Sử Tuyển-Tập, HQVN. 2004, trang 310). 
- Tường-Trình Ủy-Khúc # 121/BTL/HmĐ/NV/TTUK/K ngày 16-2-1974 &
- Tường-Trình Ủy-Khúc # 157/BTL/HmĐ/NV/TTUK/K ngày 02-3-1974 do Hải-Quân Đại-Tá Nguyễn-Xuân-Sơn, Tư-Lệnh Hạm-Đội, ký tên & đóng dấu.
- Sách "Tài Liệu Hải Chiến Hoàng Sa", Tác-gỉả Vũ Hữu San & Trần Đỗ Cẩm,2004.
- Sách "Lược Sử Hải Quân VNCH", Tác-giả Vũ Hữu San, 2009, tái bản 2012.
- Cố HQ Chuẩn-Uý Vũ-Văn-Ấn, Sĩ-Quan Nhân-Viên Hạm-Đội, trước khi qua đời, có nhắn lại là:
(1) Ông đã viết các bản Tường-Trình Ủy-Khúc khác nữa cho HQ-4, HQ-5, HQ-16
(2) Có một Đoàn-Viên trong Danh-Sách Tường-Trình Ủy-Khúc # 157 về trình-diện Hạm-Đội sau ngày 02-3-1974. Rất tiếc, Ông không còn nhớ ra danh-tính Đoàn-Viên này sau 30-4-1975,
vì kinh qua nhiều ngày trốn-tránh, tù tội, vất vả, gian-truân, vượt biên, xin tị-nạn, làm lại cuộc đời mới tại Canada, rồi bệnh-hoạn…


No comments:

Post a Comment