Thursday, July 26, 2012

Tượng đài chiến sĩ Mỹ-Việt

Các nơi trên thế giới tự do


Tuong dai chien si Uc-Viet, Victoria,Australia Dai chien si Vietnam, Nannup,Australia Tuong dai chien si Viet-My ,Arlington,Texas ( nhin dang truoc)


Tuong dai chien si  Uc-Viet, Brisbane,Australia
 
 
 
 
 
Tuong dai chien si Viet My , Orlando, Florida
Quang truong dai chien si Viet My,Bellaire ,Houston
Tuong dai chien si Viet-My Houston ( nhin dang truoc)
Tuong dai chien si Viet-My Houston ( nhin dang sau)
 
Dai chien si Viet My, Wichita, Kansas
tuong dai chien si Viet-My Wichita, Kansas ( mo hinh bang thach cao)
tuong dai chien si Viet-My, Wichita, Kansas ( nhin dang truoc)
tuong dai chien si Viet-My ,Arlington,Texas ( nhin dang truoc)

No comments:

Post a Comment