Tuesday, March 31, 2015

Gia Đình Kingbee Phi Đoàn 219


Các NT của Phi Đoàn 219 rất đều bước cơ bản thao diễn
NT Trần Ngọc Thạnh, NT Huỳnh Xuân Thu, NT Nguyễn Văn Tưởng, NT Châu Lương Cang, NT Huỳnh Văn Phố và NT Nguyễn Quý An 

Đại Gia Đình Kingbee Phi Đoàn 219

No comments:

Post a Comment