Tuesday, November 5, 2013

Mùa Tạ Ơn 2013 / TPB-QLVNCH gift from VVA member STEVE EDMUNDS
1- TPB :  Trần - Hăng . SQ: 73/407.418 .SĐ22BB
2 - TPB : Cù - Minh - Hải . SQ : 53/668.797 . ĐPQ .
3 - TPB : Lê - Quang - Tâm . SQ : 67/208.671 . LH/NKT.
4 - TPB : Nguyễn - Đang . SQ : 70/404.084 . BĐQ .
5 - TPB : Lê   -   Hết     . SQ : 53/622.175 . ĐPQ .
6 - TPB : Trần - Văn - Chiến . Biệt kích quân LH/NKT.
7 - TPB : Võ - Đình - Trấp . SQ : 50/506.405 . ĐPQ .
 *Trong đó : - TPB Cù -Minh - Hải , bị bệnh tâm thần , luôn nhớ về đồng đội và chiến trường xưa . Cần có thuốc men hàng ngày .
 Đã nhận :  500.000 VNĐ .
                     - TPB Nguyễn - Đang , có gia cảnh khó khăn , vợ cũng là người tàn tật , cả hai đang sống trong ngôi nhà tôn cũ bị lũng nhiều lổ . Đã nhận :  500.000 VNĐ .
                     - Năm TPB còn lại , mỗi người đã nhận : 200.000 VNĐ .
       TỔNG CỘNG  : 2000.000 VNĐ ( Hai triệu VN đồng )

No comments:

Post a Comment