Sunday, July 13, 2014

Sinh Họat Lễ Độc Lập PD114 / NKT và Worldcup 2014

Sinh Hoạt ngày Worldcup 2014

Kingbee Đặng Quỳnh và NT Phạm Hi Óanh

 Trường Sơn Lê Xuân Nhị hôn trán Đại Úy Nguyễn Khoa Lộc PD114

 Lôi Hổ Trung Covey Chịến Đòan 3 XK hôn chia tay Trường Sơn Lê Xuân Nhị / 39 năm gặp lại 


Lôi Hổ Võ Hòa, LH Nguyễn Thành Điểu / Đại Úy Nguyễn Khoa Lộc và LH Trung Covey những ngày bay bổng, sau 75 cùng đi tù, và 39 năm sau gặp lại nhau thật bùi ngùi và xúc động

 Kingbee Đặng Quỳnh hôn NT Phạm Hy Óanh
Tình Chiến Hữu QLVNCH bất diệt