Saturday, August 24, 2019

Thắp nhang < tưởng nhớ Tướng Quân -Ngô Quang Trưởng nơi Đèo Hải Vân

AE Thiện Nguyện Viên - Huế
Thắp nhang < tưởng nhớ Tướng Quân -Ngô Quang Trưởng nơi Đèo Hải Vân
Nhóm Thiện Nguyện. MĐ
Chào Cố Gắng

No comments:

Post a Comment