Tuesday, October 29, 2019

Nghi Lễ Vinh Danh và An Táng 81 Chiến Sĩ Nhảy Dù Hy Sinh tại Tuy Hòa năm 1965

Video 2 Video 3

No comments:

Post a Comment