Tuesday, October 29, 2019

Nghi Lễ An Táng Hài Cốt 81 Chiến Sĩ Nhảy Dù Hy Sinh năm 1965 tại Tuy Hòa Việt Nam

Video 2

No comments:

Post a Comment