Monday, October 14, 2019

Phỏng Vấn Phó Đề Đốc Nguyễn Từ Huấn U.S.N - Thanh Thảo Việt Face TV

Video Lễ Thăng Cấp 
Phó Đề Đốc Hải Quân Hoa Kỳ Nguyễn Từ Huấn

No comments:

Post a Comment